โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

หลักสูตรของโรงเรียน

หลักสูตรของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นหาความถนัด และได้เลือกเรียนหลักสูตรตามความต้องการของนักเรียนเอง

หลักสูตรอนุบาล (อ.1-อ.3)

โปรแกรม IEP

หลักสูตรประถมศึกษา (ป.1-ป.6)

โปรแกรม EP/IP (หลักสูตรนานาชาติ)
โปรแกรม IEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

โปรแกรม DB Smart
โปรแกรม ISM (หลักสูตรวิทย์-คณิต)
โปรแกรม IEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
โปรแกรม EP/IP (หลักสูตรนานาชาติ)รับสมัครเข้าเรียน

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่
ระดับอนุบาล 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4

(ท่านผู้ปกครอง กรุณาศึกษารายละเอียด จากระเบียบการคัดเลือก ของทางโรงเรียน)
  กรอกแบบฟอร์มรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป...

ขั้นตอนการรับสมัคร

กรอกแบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัคร ผ่านเว็บไซต์ที่โรงเรียนกำหนดไว้ โดยระบบจะเปิดและปิดรับสมัครอัตโนมัติตามประกาศของทางโรงเรียน โดยจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริง มิเช่นนั้น อาจส่งผลต่อการสมัครของนักเรียนเอง

ชำระเงินค่าสมัคร

ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ผ่านช่องทางที่ทางโรงเรียนกำหนดให้ ดังนี้

  • QR Code
การชำระเงินทุกช่องทาง หลังจากท่านทำรายการสำเร็จแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ทันที

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

หลักจากยืนยันการชำระเงินแล้ว จะสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ เพื่อนำมาประกอบเป็นหลักฐานการสมัคร ท่านผู้ปกครองกรุณาศึกษาข้อมูลจาก ระเบียบการคัดเลือก

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

** รหัสประจำตัวประชาชน ให้กรอกเฉพาะตัวเลข 13 หลักติดกัน **
** กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติ ให้กรอก Passport No. ทั้งตัวอักษรและตัวเลข **

ติดต่อโรงเรียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา
136 ถนนโพนพิสัย
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4222 2436
โทรสาร 0 4222 2435